Status på serviceavgift pr november 2017

Før sommeren 2017 besluttet grunneierne i området vårt (og naboområdene) at det skulle innføres en serviceavgift. I følge grunneierne kunne de gjøre dette med hjemmel i loven, noe både hytteeiere og velforeningene stilte seg svært kritiske til. Det viste seg også at denne lovhjemmelen ikke var så tydelig som grunneierne først mente. På vegne av medlemmene engasjerte derfor LOV en advokat for å få en vurdering av saken.

Svarbrevet fra advokaten kan i sin helhet leses her. Ut fra svaret, har styret i LOV kommet frem til følgende

 • Punktet vedrørende løypeavgift kan ansees som frivillig. Dette skal visstnok grunneierne ha presisert bedre i seinere brev / informasjon som er sendt ut. Den delen av serviceavgiften føler derfor styret er avklart
 • Punktet vedrørende vannavgift anser styret som såpass avklart at vi mener det ikke er forsvarlig å bruke advokat videre på den delen av serviceavgiften. Til det mener vi muligheten for å vinne frem er alt for liten sett opp mot kostnadene det medfører.
 • Punktet vedrørende betaling for vei ønsker styret en ytterligere vurdering av. Det presiseres at pengene som betales i bomavgift kun skal gå med til å dekke drift og vedlikehold av hovedveiene inn på fjellet. Veiavgiftdelen av serviceavgiften er ment å dekke drift og vedlikehold av hytteveier fra hovedveien og inn til to eller flere hytter som ligger langs veien. Styret er usikre på om grunneiernes innføring av «lik avgift uansett lengde på vei og antall hytter langs veien» er ihht loven.

Styret gjør fortløpende en vurdering på hvor mye ressurser det er riktig å bruke på denne saken kontra hva vi føler vi kan oppnå. Det at de andre velforeningene også er usikre på om det er noe å hente på kjøre saken videre, taler for at LOV skal begrense ressursbruken. Men vi mener vi skylder våre medlemmer en ekstra vurdering. Derfor konklusjonen om at vi vurderer veiavgiften på nytt.

LOV deler hytteeiernes frustrasjon over stadig økende avgiftsnivå, men er som tidligere nevnt, ikke en juridisk part i saken. Som interesseorganisasjon kan vi kun komme med klare anmodninger / ønsker og videreformidle medlemmenes frustrasjoner. I den forbindelse gjentar vi derfor følgende: Regningen knyttet til serviceavgiften er et forhold mellom den enkelte hytteeiere og grunneier. Om den enkelte hytteeier ikke ønsker å betale regningen må den enkelte hytteeier ta dette opp direkte med grunneier.

3 kommentarer om “Status på serviceavgift pr november 2017”

 1. Når det gjelder veiavgiftsdelen, tror jeg det er viktig å definere hva som et dekket av hvilken avgift. Hva et hovedvei og hva er dekket av veiavgift. Veldig interessant å se om Pihl kommer til å vedlikeholde en vei som er opparbeidet med private midler. De andre sakene er nok tapt. Prøv å få en innsynsrett i regnskapene, slik at vi ikke blir lurt en gang til.

  Svar
 2. Jeg tror ikke at de andre sakene er tapt. Det at man har hatt en vederlagsfri rett i mange år, og at denne retten da er hevdet kan tenkes å påvirke saken på eldre festekontrakter.

  Går man inn i loven er det som advokaten her påpeker ikke en klar sak at de har loven på sin side. Det er blant annet til dels kreativ tolkning av hvordan et veglag skal driftes, og hvem som er med.

  Hvis man på et saklig grunnlag bestrider avgiften vil Phil AS måtte sende saken til retten ( da i første omgang forliksrådet) før de med retslige midler kan kreve inn kravet.

  Så lenge man ikke har en kontrakt med Philske som eksplisit beskriver en dekning av denne typen kostnader vil nok dette kunne bestrides av mange.

  Svar
  • En eventuell rettslig forfølging er ikke noe styret kan avgjøre på egenhånd. Om f.eks årsmøtet krever det, vil man måtte være klar over at det er svært ressurskrevende (både i kroner og timer). Og muligheten for å vinne frem er nok begrenset dessverre.

   Svar

Legg igjen en kommentar