§1 Formål og virkefelt
Velforeningen har til formål å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser i 
hytteområdet som strekker seg fra Lauvlia seter i vest til Grunnbekken i øst og virke for
stedets sosiale og fysiske miljø og for hytteeiernes trivsel og sikkerhet. Velforeningen kan ta
opp alle saker som kan fremme disse formål, i den utstrekning årsmøtet og styret bestemmer
og økonomien tillater. 
§1.2 Velforeningen er partipolitisk uavhengig.
§1.3 Velforeningens styre kan samarbeide med andre foreninger el. institusjoner i saker av felles
interesse. 
§1.4 Velforeningen skal søke å ivareta natur- miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den
daglige drift.
§1.5 Velforeningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon. Velforeningen sender 2 stk.
utsendinger til årsmøtet i Vellenes Fellesorganisasjon. Utsendingene er vellets leder og
nestleder, eller de styre måtte bestemme ved eventuelle forfall.

§2 Organisasjon og medlemskap
§2.1 Juridisk person
Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§2.2 Medlemskap
Enhver hytteeier innen området som er definert i §1 kan bli medlem av velforeningen.
Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må betale den til enhver tid
fastsatte kontingent. Medlemskapet er gyldig fra den dagen den er betalt. For å ha stemmerett
på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.
Utmelding må skje skriftlig til styret/el. ved ikke betalt kontingent. Ved utmelding refunderes
ikke innbetalt kontingent. Enkeltpersoner eller andre som ikke er hytteeiere i området jfr. §1
kan tegne støttemedlemskap i velforeningen. Støttemedlemskap gir ikke stemmerett ved
årsmøtet.

§3 Kontingent.
Årsmøtet fastsetter kontingent som betales for ett år om gangen. Kontingenten og øvrige
økonomiske midler som velforeningen disponerer forvaltes slik årsmøtet og styret bestemmer.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år anses for å ha meldt seg ut av
foreningen.  

§4 Årsmøtet (Generalforsamlingen)
§4.1 Velforeningens øverste organ (myndighet) er Årsmøtet. Ordinørt årsmøte holdes innen
utgangen av mars, i tilknytning til vinterferien. Normalt lørdag uke 8.
§4.2 Det velges en dirigent til å ledeårsmøtet og en referent. Det velges videre en kandidat til å
underskrive årsmøteprotokollen i tillegg til referent.
Det skal føres protokoll over forhandlingene og vedtakene.
§4.3 Innkalling og dagsorden blir lagt frem på årsmøtet og skal angi de saker som skal behandles på
årsmøtet. Møteinnkalling og dagsorden vil i tillegg være tilgjengelig på velets nettside minst
en uke før årsmøtet. 
§4.4 Alle velforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet og er vedtaksført med det antall
medlemmer som møter. Et medlem fra hver hytte er representert med en stemme. Ved forfall
kan stemmegivning skje ved fullmakt. Fullmaktskomiteen består av sekretær og kasserer.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett jfr. §2.2
Dersom en eller flere representanter i forsamlingen ber om skriftlig avstemming i en sak eller
valg, er det flertallet på årsmøtet som avgjør om dette skal tas til etterretning eller ei.
§4.5 Avgjørelser treffes med 2/3 flertall. 
§4.6 Årsmøtet behandler følgende saker:
Årsmelding fra styret
Regnskap i revidert stand
Fastsette årskontingent for ordinært medlemskap og støttemedlemskap
Innkomne saker samt saker foreslått av styret.

Valg:
Styret består av 6 medlemmer
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem - løype- og dugnadsansvarlig
Styremedlem - ansvarlig påskeskirenn

Eventuell frasigelse av verv skal fremsettes innen 01.12.
Styrets leder velges for ett år. Øvrige styremedlemmer for 2 år. Styremedlemmene velges ved
rullering slik at det til en hver tid er medlemmer med erfaring fra velforeningens arbeid.

I tillegg til styret velges følgende verv av årsmøtet:

2 stk. medhjelpere påskeskirenn velges for 2 år.

Medhjelper løypeansvarlig velges for 2 år.

Revisor velges for 2 år.

Valgkomité på 3 medlemmer inklusive valgkomitéens leder som alle velges for 3 år. Et
medlem til valgkomitéen velges årlig, slik at komitéen til en hver tid består av 3 medlemmer
med forskjellig ansiennitet. Den som til en hver tid har sittet lengst i valgkomitéen er
valgkomitéens leder.

§4.7 Tid og sted for årsmøtet bestemmes av styret i tråd med § 4.1 og bekjentgjøres med minst 8
ukers varsel. Forslag/saker til årsmøte må være sendt til styret minst 3 uker før årsmøtet.
§4.8 Ekstraordinært årsmøte
§4.8.1 Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene
krever det.
§4.8.2 Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som fremgår av innkallingen

§5 Styret
§5.1 Styret er velforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret er sammensatt av 6
medlemmer.
§5.2 Styret skal lede velforeningens virksomhet og forvalte foreningens midler i overensstemmelse
med vedtektene og årsmøtets vedtak.
§5.3 Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, stå for velforeningens daglige ledelse
og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
§5.4 Styrets vedtak er gyldige når minst 4 av styrets medlemmer stemmer for. Leders stemme teller
dobbelt ved stemmelikhet.
§5.5 Styret avholder møter når lederen bestemmer det, eller når minst 4 av styremedlemmene
forlanger det. Styret skal behandle alle skriftlige saker som sendes inn av medlemmene.
Styrets vedtak/forhandlinger skal protokolleres.
§5.6 Styret skal representere velforeningen utad.
§5.7 Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette kan ha særinteresser.
§5.8 Styrets medlemmer godgjøres i tråd med generalforsamlingens vedtak. Godtgjørelsen
utbetales etterskuddsvis for et år om gangen etter avholdt generalforsamling.
For tiden utbetales følgende satser pr. år:

• Styrets leder kr. 14.000,-
• Kasserer og sekretær kr. 5000,- hver
• Nestleder, løypeansvarlig og styremedlem/rennleder kr. 3000,- hver

§6 Vedtektsendringer og oppløsning
§6.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte. Det må angis i innkallingen hva forslaget til endring går ut på.
Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.
§6.2 Tilsvarende gjelder oppløsning av velforeningen.
§6.3 I tilfelle oppløsning skal årsmøte fatte vedtak om disponering av velforeningens nettformue
til fordel for Ljøsheim og omegns hytteeiere.