Endring av bompriser fra 01.01.2018

Oppdatert: Bomsatsene ble etter press fra velforeningene, media og enkeltpersoner allikevel ikke endret. Se info på Phil sine hjemmesider

I forbindelse med automatisering av bommene inn i hytteområdet har velforeningene hatt en diskusjon med Phil om hva slags billettsystem en skal ha. I disse diskusjonene har vårt tilbakespill bl.a. vært at vi prioriterer opprettholdelse av årskort i en eller annen variant fremfor et opplegg med betaling bare for enkeltturer.

Den 24. november 2017 innkalte Phil alle velforeningene til et møte om saken. Phil sa de hadde tatt innspillene fra velforeningene til etterretning mht å beholde ordningen med årskort. Videre la de frem detaljert regnskap for inntekter og kostnader i forbindelse med vedlikehold og drift av veiene. Phil gjorde det klart at de skulle ha kostnadsdekning. Det innebar bl.a. at årskortet ville koste kr 4.000,-. Velforeningene protesterte selvsagt høylytt på dette. I diskusjonen som fulgte ble det bl.a. nevnt at kr 2.500,- var absolutt i overkant av hva en kunne akseptere, uten at det ble gitt noen godkjennelse fra velforeningene på det. Det ble ikke fattet noen beslutning i møtet, men Phil lovet å ta med seg innspillene fra velforeningene i det videre arbeidet. I etterkant av møtet har Phil fattet sin beslutning som er meddelt oss gjennom et skriv du kan se her og her. Velforeningene har ikke på noen måte gitt noen godkjennelse av de nye bomsatsene.

LOV er selvsagt like fortørnet som alle andre over den kraftige økningen i bompriser som kommer på toppen av alle andre kostnadsøkninger fra grunneier! Det mener vi å ha gitt grunneier klar tilbakemelding om!

Under gjengir vi mailen til velforeningene fra Phil AS v/Per Finneid. Mailen er sendt til alle velforeningene som deltok på møtet.


Til velforeningene

Takk for sist.  I møtet ble det gjennomgått grunnlaget for prisingen av veibruken og det ble lagt fram to forskjellige alternativer for prising; betaling pr tur /klippekort eller en delt løsning med årskort.  Foilene som ble vist på møtet vedlegges til orientering.  Slik jeg oppfattet det var signalene fra velforeningene:

  • Det er viktig for hytteeierne å opprettholde en løsning med årskort.
  • Billigere årskort enn eksempelet som var lagt fram (4000).  Det ble foreslått en pris på årskort med kr 2.500 og T/R-billett kr 125 som et bedre alternativ.

Pihl har vurdert dette i etterkant og har endret prisopplegget vesentlig i retning av velforeningenes innspill.  Dvs:

  • Årskort kr 2.800
  • Sommerkort kr 1400
  • T/R-billett enkelttur kr 110
  • T/R-billett klippekort kr 100.  Detaljer for klippekort kommer vi tilbake til.

Dette innføres fra 01.01.2018.  Se flere detaljer i vedlegg.

Pihl fikk 04.12 oversendt forslag fra EAK-Vel om et detaljert prissystem med forskjellige prissoner mellom Storåsen og Aksjøen.  Dette tas ikke til følge.  Konsekvensene av dette forslaget vil bli et komplisert prissystem der et utall prissoner også måtte innføres f.eks. mellom Brumund Sag og Øvre Åstbru.  Dette ser vi ikke som praktisk gjennomførbart.

I det første møtet om bomsystemer i 2015 ble det etterlyst tall og dokumentasjon på trafikk og kostnader.  Dette ble lagt fram i møte 24.11. og Pihl er åpne på disse forholdene.  Samtidig ber jeg om – slik det ble sagt i møte – at diskusjonen skjer oss i mellom og ikke i media.

Mvh

Per Fineid  Bestyrer
Pihl AS
2612 Sjusjøen
Mobil     916 46 759
Telefon   623 34 380
Telefaks 623 34 381

Legg igjen en kommentar