Dagsorden for årsmøte i LOV 26.02.2022

Publisert av Ole Birger Nordvik den 31.08.22.

Hygga den 26.02.2022 kl. 16.00

1. Velkommen v/styreleder
2. Konstituering:
– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Valg av møteleder
– Valg referent
– Valg av en representant til å underskrive protokoll sammen med referent
– Opptelling av antall fremmøtte og antall stemmeberettigede.
3. Årsmelding fra styret
4. Regnskap m/revisjonsberetning
5. Fastsettelse av årskontingent
6. Innkomne saker
7. Valg
8. Opplesing og godkjenning av referat

Hjertelig velkommen

Ljøsheim 16.02.2022

Styret i Ljøsheim og Omegn Vel (LOV)