Brukerbetaling Pihl 2024

Publisert av Roar Pedersen den 04.06.24.

Brukerbetaling Pihl 2024

 

Pihl har nå sendt ut faktura for brukerbetaling for sitt område. For oss gjelder det hytteeiere på Ljøsheim og Grunnåsen. Nes almenning har foreløpig ikke sine regnskaper klare og brukerbetalingen på Lauvlia er foreløpig ikke fastsatt.  Brukerbetalingen er fastsatt i tråd med den overenskomsten som ble inngått i 2021.  Pihl vil legge ut info på sine hjemmesider og i nyhetsbrev, men vi legger likevel ut informasjonen her. Eventuelle spørsmål angående den enkeltes faktura må stilles til Pihl.


 

REGULERING AV SATSER FOR BRUKERBETALING

 

Satsene for brukerbetaling reguleres i 2024.  Siste regulering skjedde i 2017 og for flere hytteområder skjer det nå en vesentlig økning i satsene.  Økte kostnader med nødvendige tiltak på vann- og hyttevegnettet er årsaken til dette.  Kostnadsindeksen for drift og vedlikehold av veger har i perioden økt med 40%, vesentlig mer enn endringen i konsumprisindeksen med 26%.  Noen hytteområder får lavere satser.   Reguleringen skjer med grunnlag i selvkostprinsippet der faktisk påløpte kostnader for tiltak samt forholdsmessig andel av utgifter til lønn, maskiner og administrasjon danner grunnlag for beregningen i tråd med fordelingsprinsippet i overenskomsten mellom grunneierne og velforeningene i Ringsaker fjellet.  Et eget arbeidsutvalg bestående av representanter fra velforeningene har fått dokumentert og gått gjennom kostnadene, i samsvar med overenskomsten.

 

Nye satser er vist i eget oppsett nedenfor.  Bakgrunnen for satseneer:

 • Kostnader med drift og vedlikehold av hyttevegnettet og tappepunkt for vann i årene 2021, 2022 og 2023.  Gjennomsnittet for disse årene ligger til grunn for satsene i 2024.
 • For selveiertomter er bidrag til skiløyper/stier inkludert i brukerbetalingen.

 

Eksempler på konkrete kostnadsposter i perioden:

 • Ordinær drift og vedlikehold av hytteveger med skraping og grusing.
 • Ordinært drift og vedlikehold av tappepunkter for vann med utbedring lekkasjer, tining, utskifting av slitedeler, o.l.
 • Kostnader med vannprøver og nødvendige tiltak pålagt av Mattilsynet.

2021:

 • Ny Isoterm ledning til vann-hus Elgåsen (400 meter)  
  Kostnader med nytt vannhus Elgåsen er ikke med i grunnlaget
 • Nytt tappepunkt og koblings kum i Brinken, Elgåsen
 • Rypestien på Ljøsheim, Opprusting veg
 • Del 1. Elgpiggen på Ljøsheim, Opprusting veg
 • Diverse opprusting veg Gammelskolla og Grunnavegen 
 • Opprusting hytteveger «nyfeltet» Hamarseterhøgda

 

2022:

 • Ferdigstillelse av vann Elgåsen (Brinken)
 • Tiurstien i Grunnåsen, Opprusting veg
 • Opprusting veg avgreninger fra Gamlevegen på Ljøsheim og på Gammelskolla
 • Opprusting hytteveger «nyfeltet» Hamarseterhøgda

2023:

 • 2. Stk. nye tappepunkt på Elgåsen
 • Del 2. Elgpiggen på Ljøsheim, Opprusting veg
 • Kreklingstien på Ljøsheim, Opprusting veg
 • Øyungen hytteområde, Nytt tappepunkt
 • Øvre Gulmundsveg i Kroksjølia, Opprusting veg
 • Del 1. Nedre Vardeveg opprusting veg

 

Det er egne regler i avtalen om at hytteeiere som har eget vann ikke betaler for drift av tappepunkt for vann, og at de som har egen privat hytteveg rett inn på hovedvegen ikke betaler for drift av hyttevegnettet.

 

Brukerbetalingen skal dekke de faktiske kostnadene med tiltak hytteeierne nyter godt av.  Dette er ikke noe Pihl tjener på.  Bestemmelsene i avtalen om brukerbetaling er et godt rammeverk for å sikre at kostnader blir dekket og at hytteeierne kan være trygge på at beregningen skjer på en korrekt måte.  Se også https://pihlske.no/hytteeier/diverse/fellestiltak/ for mer informasjon.

 

Sjusjøen, 31.05.24.

 

Pihl AS                                 Arbeidsutvalget for brukerbetaling